Geschiedenis van Neerlands mooie ZWARTBLES schaap

 

Ook geinteresseerd in de geschiedenis van het puur Hollandse  ZWARTBLES SCHAAP.

MOOI  OER  OUD-HOLLANDS ! ! 

 

Oorsprong 

   Het Zwartblesschaap behoort met het Friese melkschaap, het Zeeuwse melkschaap en het Texelse schaap tot de groep van   de Nederlandse weideschaaprassen. 

Het Zwartblesschaap is waarschijnlijk ontstaan uit de Schoonebeeker, een Drents heideschaap dat rond 1925 door Friese veehandelaren werd opgekocht op de Norger markt.

  Doorverkocht aan enkele Friese boeren die er mee fokten, kregen ze de kenmerken van de huidige Zwartbles. Die worden wel "veredelde Schoonebeekers" genoemd.

  Door de eerste zwartblesfokkers is gekruist met het Friese melkschaap en de Texelaar. In 1975 waren er niet meer dan zo'n   500 zwartblessen, waarvan vele niet erg raszuiver. Sindsdien is er veel veranderd. Velen zijn het ras gaan waarderen om de   uitstekende gebruikseigenschappen en (niet in de laatste plaats) het fraaie uiterlijk. In 2006 waren er meer dan 4000 schapen geregistreerd bij het Nederlands Zwartbles Schapenstamboek (NZS).

 


Hierbij een stukje geschiedenis van het ontstaan van het zwartblesschaap overgenomen van   http://www.zeldzamerassen.nl/

Het Zwartblesschaap

De Zwartblesschapen horen bij een groep schapen die een bepaald kleurpatroon vertegenwoordigen dat door erfelijkheidsonderzoekers “six point white” wordt genoemd. De hoofdkleur is zwartbruin, daarbuiten zijn er zes witte plekken, te weten op de kop, de vier benen en de staart.

Bij de beschrijving van de Drentse heideschapen en de Schoonebekers wordt op dit kleurslag ingegaan. Een duidelijk standaard bestaat (nog) niet. Van de momenteel vrij algemeen voorkomende Zwartblessen zou slechts een klein deel aan de eisen van de kleine groep serieuze fokkers voldoen.

Hier wordt volstaan met de omschrijving te geven zoals deze naar voren komt uit de inventarisatie van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen door van Helden en Minkema. Het ongehoornde Zwartblesschaap staat qua bouw tussen de Texelaar en het melkschaap in. Het is wat smaller en armer gespierd dat de Texelaar, staat wat hoger op de benen terwijl de wol wat grover is.

Het uier is goed ontwikkeld en de vruchtbaarheid is wat groter dan die van de Texelaar en wat lager dan die van het melkschaap.

Ook onder de fokkers die dit schaap in grotere aantallen al langere tijd fokken bestaat nog geen overeenstemming over de vraag hoe de Zwartbles er precies uit moet zien en hoe het ras ontstaan is. De fokker Seinstra uit Oudkerk noemt zijn dieren verbeterde Schoonebeekers. Het is de vraag of alleen de schoonebeeker de Zwartbles gevormd heeft maar een kern van waarheid bevat zijn redenering zeker. Het is de moeite waard om de historie van de zwarte schapen al of niet voorzien van “kol” of “bles” na te gaan. Numan noemt een telling uit het begin van de negentiende eeuw. Daaruit blijkt dat op de Veluwe nog geen 2% der schapen zwart is. Voor het gebied van Zutphen rekent Staring van den Wildenborch op ca. 10%. Onder de Kempische heideschapen treft men hoogstens 2-3% zwarten aan. In Friesland op de klei was het aantal beduidend lager, ca. 1%, in Groningen echter 4-5%. In de provincies Noord- en Zuid-Holland kwam zwart hoegenaamd niet voor.

Op Texel werd in 1833 een ½% geteld, in 1900, 3%. Onder de Drentse heideschapen kwam zwart regelmatig voor. In de Friese Woudstreek bedroeg het toen 4-5%. Foto’s uit de twintigste eeuw van de Drentse kudden laten tientallen zwarten en zwartblessen zien. Afbeeldingen van de (nu verdwenen) kudde van ’t Haantje tonen Zwartblesschapen die naar het Schoonebeeker type neigen. In Friesland was een behoorlijk potentieel aan Drentse heideschapen aanwezig die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor deze kleuraftekening. Daarnaast vond echter belangrijke handel van Schoonebeeker plaats die hier niet onvermeld mag blijven.

 Een drietal SCHOONEBEEKER schapen

In de negentiende en begin twintigste eeuw werden veel Schooneebekers, voornamelijk lammeren, door Friese kooplui op de markt te Norg opgekocht. Deze dieren werden, zoals toen gebruikelijk was, te voet naar de markt gedreven, via Wezup. De lammeren werden doorverkocht aan boeren uit Noord-Friesland waar zij op goede weide voorspoedig opgroeiden.


Men fokt al tientallen jaren met dergelijk materiaal, waarbij zorgvuldig geselecteerd werd op gespierdheid, wolkwaliteit en zwartbles aftekening. Van de Schoonebeekers zouden deze schapen de opgerichte hoofdhouding van de rammen en de eigenschap om gemakkelijk te werpen hebben gekregen.

 


 
SCHAAP | Deze site is gemaakt met Webklik.nl